vis nyhed

Høj på strå… Forbehandlet halm og den gode synergi

LSBL2 har leveret tekst til magasinet Bioenergi, omkring forbehandlet halm til biogas. Der er en spændende udvikling igang.

Lagt online: 02.07.2018

Høj på strå...

​Forbehandlet halm og den gode synergi

 

Danmark har alle dage været et landbrugsland, og der har længe været fokus på fornuftig og værdiskabende anvendelse af restprodukterne fra landbrugssektoren. Halm er ingen undtagelse. Siden det i slutningen af 80erne blev besluttet at markafbrænding skulle udfases, og halmresursen skulle sættes i bedre anvendelse, har halm generelt været anset som et værdiprodukt. Alligevel forbliver godt 42% af halmresursen, ifølge tal fra Danmarks Statistik, efterladt på marken og bliver altså ikke anvendt. Derved ikke sagt at den ingen nytte gør, da resursen bliver pløjet ned, og derved hjælper med at sikre struktur og kulstof i landbrugsjorden. Men kan det gøres smartere?

Nye undersøgelser indikerer, at halmresursen kan booste biogasproduktionen i de danske biogasanlæg, og samtidig gøre nytte som rest kulstofkilde på landbrugsjorden, idet afgasset halm leveres tilbage som ligninfibre i den organiske gødning. Det kræver dog en forbehandling af halmen, og herved indlejres endnu en omkostning på halmens tur fra mark til biogasanlæg og tilbage igen. Og hvem skal betale den? Det skal halmen selv.

Flere studier udført af blandt andet Lemvig Biogas, Århus Universitet og Aalborg Universitet i Esbjerg, viser alle gode merudbytter af metanpotentialet i laboratoriet, og ved test med halm der inden udrådning er blevet pelleteret eller briketteret. Op imod 24% merudbytte kan opnås blot ved denne simple mekaniske forbehandling. Andre studier indikerer ydermere, at en øget mængde halm i reaktorerne, skaber en bedre balance mellem kulstof og kvælstof, der derved sikrer en bedre og mere stabil udrådning af eksisterende substrat. Merudbyttet er dog ikke i sig selv nok til at dække omkostningerne for forbehandlingen. Det forbehandlede halm skal sættes i god anvendelse inden det når biogasanlægget. Og også her kan der skabes synergi, og denne gang er landmanden i centrum.

Halmpiller eller briketter kan for landmænd blive et yndet produkt som sengebås og strøelsesmedie. Grundet forbehandlingen sker der en kraftig forøgelse af absorptionsevnen på op imod 500%, der sikrer et behageligt og tørt leje for dyrene, der mindsker hævelser og hårafslid. Derudover bliver forbehandlede halmprodukter ifølge en rapport fra videns center for landbrug forbundet med nem håndtering, gode strøelsesegenskaber og forbedret staldmiljø. Samarbejdet omkring skabelse og realisering af denne synergi er dog meget vigtig, da ingen af de tre interessenter, producenten, landmanden eller biogasanlægget, kan skabe det fornødne momentum selv. Dertil skal der en ny økonomisk model samt en portion goodwill til. Og det er netop hvad der er ved at ske i det vestjyske.

Blåbjerg Biogasanlæg præsenterede ved biogasbranchens økonomiseminar i december 2017 positive driftsøkonomiske tal, ved anvendelse af netop varmebehandlet halm som hovedelement i en ny innovativ værdikæde. Modellen realiserer ikke blot et merudbytte af biogas, men skaber samtidig potentielt forbedrede staldmiljøer uden meromkostninger for de deltagende landmænd. Modellen er relativ simpel og fungerer på den vis, at Blåbjerg Biogas yder et tilskud til landmanden for indkøb af varmebehandlet halm til hans landbrug. Landmanden indgår en mundtlig aftale med Blåbjerg Biogas om indlevering af materialet efter brug, og derved kan Blåbjerg realiserer merudbyttet af halmen, samt de positive effekter halmen har på den generelle drift af biogasanlægget. Der er derved tale om ikke blot win-win, men win-win-win-win, da både producenten af halmprodukterne, landmanden, biogasanlægget og samfundet som helhed, grundet samarbejdet, høster det maksimale afkast af vores ”gyldne” resurse.

Ved Institut for Energiteknologi på Aalborg Universitet i Esbjerg arbejder vi som lead partner på det Dansk/Tyske Interreg5a projekt, Large Scale Bioenergy Lab 2, på diverse innovative løsninger, hvor dette netop i det seneste år, er kommet mere i fokus. Der skal tilføres mere billigt tørstof og kulstof til biogasanlæggene generelt, og der skal følge omkostningsreduktioner med, så vi er på ingen måde færdige. Optimeret logistik og decentrale fordelingsløsninger af halmforarbejdningen og distributionen skal der ses yderligere på i år.